అనుదిన ధ్యానాంశం | 23 జనవరి 2024 | Rev Fr Pappula Sudhakar

గురుశ్రీ పప్పుల సుధాకర్ గారిచే ఆధ్యాత్మిక సందేశము
Catholic Gospel Reflections
Camera and Editing :M Kranthi Swaroop (RVA Online Producer)
#rvatelugu #radioveritasasia #Catholictelugusermons,
#ChristianMessages