మరియమాత పూజిత మాసం 26వ రోజు

దేవమాత మోక్షమున ప్రవేశించుట

1. మోక్షము ప్రవేశించినప్పుడు దేవమాతకు కల్గిన సంతోషము
2. దేవమాతకు మోక్షములో కలిగిన మహిమ
3. దేవమాత మోక్షములో మన ఆదరువుగానున్నది