దివ్యపూజా పఠనాలు ఫిబ్రవరి 13,2024

మొదటి పఠనం : యాకోబు 1:12-18 భక్తి కీర్తన 94:12-15, 18-19

సువిశేష పఠనం : మార్కు 8:14-21