నూతన నియామకం

సిస్టర్స్ ఆఫ్ సెయింట్ జోసఫ్ ఆఫ్ టర్బెస్ సభకు నూతన సహాయక జనరల్‌గా సిస్టర్ జులియానా డిసౌజా గారు నియమితులయ్యారు.

సిస్టర్ గారు చేస్తున్న సేవలయందు దేవుడు తోడుగా ఉండి ఆమెను దీవించాలని అమృతవాణి మరియు రేడియో వెరితాస్ ఆసియ తెలుగు విభాగం కోరుకుంటుంది.

Add new comment

15 + 4 =