అనుదిన ధ్యానాంశం | 21 ఫిబ్రవరి 2024 | గురుశ్రీ పసల లహస్త్రాయ

గురుశ్రీ పసల లహస్త్రాయ గారిచే ఆధ్యాత్మిక సందేశము
 Catholic Gospel Reflections
Camera and Editing :Bandi Arvind  (RVA Online Producer)
#rvatelugu  #radioveritasasia   #Catholictelugusermons, 
#ChristianMessages