దివ్యపూజా పఠనాలు | ఫిబ్రవరి 4

మొదటి పఠనం : యోబు 7:1-4, 6-7

భక్తి కీర్తన 147:1-6

రెండవ పఠనం : 1 కొరంథి 9:16-19, 22-23

సువిశేష పఠనం : మార్కు 1:29-39