దివ్యపూజా పఠనాలు | జనవరి 26,2024

మొదటి పఠనం : 2 తిమో 1:1-8

భక్తి కీర్తన 96:1-3,7-8.10

సువిశేష పఠనం : మార్కు 4:26-34