తపస్సుకాలం గురించి మీరు తెలుసుకోవలసినది

ఇది పవిత్ర వారానికి మనల్ని సిద్ధం చేసే ప్రార్ధనా కాలం
తపస్సుకాలం విభూది బుధవారంతో మొదలై పవిత్ర గురువారంతో ముగుస్తుంది
ఈ 40 రోజులు విశ్వాసులకు పశ్చాత్తాపము మరియు హృదయ పరివర్తనకు గొప్ప అవకాశం.
ఈ 40 రోజులు పాటించవలసిన మూడు ప్రధాన పద్ధతులు ప్రార్థన, ఉపవాసం మరియు దానధర్మాలు
తపస్సుకాలంలో ప్రతి శుక్రవారం - శుద్ధ భోజనం తప్పక ఆచరించాలి
విభూది బుధవారం మరియు పవిత్ర శుక్రవారం రోజున ఉపవాసం పాటించాలి
తపస్సుకాలంలో ఉదా రంగు పశ్చాత్తాపానికి ప్రతీక


What do you need to know about LENT?
 

  1. It's the liturgical season that prepares us for Holy Week
  2. lent begins with Ash Wednesday and ends with holy Thursday 
  3. It lasts 40 days, calling the faithful to penance and conversion 
  4. The three main Lenten practices are prayer fasting and almsgiving 
  5. Every Friday during Lent, the faithful abstain from eating meat 
  6. On Ash Wednesday and Good Friday the faithful fast and practice abstinence 
  7. Purple is the liturgical color of lent, symbolizing penitence