అనుదిన ధ్యానాంశం | 28 జనవరి 2024 | Rev Fr Pappula Sudhakar

 అనుదిన ధ్యానాంశం |  28 జనవరి 2024  | Rev Fr Pappula Sudhakar

 

గురుశ్రీ పప్పుల సుధాకర్ గారిచే ఆధ్యాత్మిక సందేశము
 Catholic Gospel Reflections
Camera and Editing :M Kranthi Swaroop  (RVA Online Producer)
#rvatelugu  #radioveritasasia   #Catholictelugusermons,
#ChristianMessages