సంతోష దేవ రహస్యములు |Joyful Mysteries

జపమాల

1. సంతోష దేవ రహస్యములు (సోమ, శనివారములందు చెప్పవలెను)

మితిలేని సకల మేలుల స్వభావము కలిగిన ఏక సర్వేశ్వరా! దేవర వారి సన్నిధిలో జపము చేయుటకు నేను పాత్రుడను గాక యుండినను మీ మితిలేని కృపను నమ్ముకొని మీకు మహిమగాను, దేవమాతకు స్త్రోత్రము గాను ఏబది మూడు పూసల జపము చేయుటకు మహా ఆశగా నున్నాను. ఈ జపము భక్తి తో చేసి పరాకు లేక ముగింప మీ సహయము నియ్యనవధరించండి.

సకల పుణ్యమూలకు విశ్వాసమనేడి పుణ్యము ఆస్థి భారమై యుండుట వలన ముందు ముందుగా విశ్వాస సంగ్రహము వేడుకొనుదుము గాక.

(1- పరలోక, 3- మంగళవార్త, 1-త్రిత్వ )

1) గాబ్రియేలు సన్మనస్కుడు దేవమాతకు మంగళవార్త చెప్పుటను గురుంచి ధ్యానించుదము గాక
2) దేవమాత పునీత ఎలిజబేతమ్మను సందర్శించుటను గురుంచి ధ్యానించుదము గాక
3) జేసువు పుట్టుకను గురుంచి ధ్యానించుదము గాక
4) బాల జేసువు దేవాలయములో కానుకగా ఒప్పగింపబడుటను గురుంచి ధ్యానించుదము గాక
5) దేవమాత కానకబోయిన బాలజేసును దేవాలయములో కనుగొనుటను గురుంచి ధ్యానించుదము గాక

Comments

Holy Mary mother of God please be with us forever and ever amen.

Add new comment

12 + 8 =