సత్యాన్వేషణ

ఆత్మ ఫలములు ? 

ప్రేమ, ఆనందము, శాంతి, సహనము, దయ, మంచి తనము, విశ్వసనీయత, సాత్వికత, నిగ్రహము.

Comments

Gud

Good creativity

Hey nice video I liked Ur editing good good keep it up team

Add new comment

8 + 1 =