సిలువలో ఏడు మాటలు by Fr.Solman raju

సిలువలో ఏడు మాటలు

 సిలువ ప్రసంగం ..యేసు ప్రభువు ఉపయోగించిన పీఠము కలువారి కొండే .కలువారి కొండా ప్రసంగం కొరకు తెసులుకుందాం .

Add new comment

12 + 0 =