సత్యాన్వేషణ -దైవ ధ్యానం

దైవ ధ్యానం - Contemplation, కార్యాచరణం Action... ఇవి రెండూ భక్తి జీవనానికి రెండు పార్శ్వా లు. క్రైస్తవ మతంలో, క్రైస్తవ భక్తి జీవనంలో ఇవి రెండూ విడదీయలేనివి, విడదీయరానివి.

Add new comment

14 + 5 =