సత్యాన్వేషణ

ఆత్మ ఫలములు ? 

ప్రేమ, ఆనందము, శాంతి, సహనము, దయ, మంచి తనము, విశ్వసనీయత, సాత్వికత, నిగ్రహము.

Comments

Gud

Good creativity

Add new comment

5 + 1 =