యేసు పరిశుద్ధ సిలువ మార్గము

యేసు పరిశుద్ధ సిలువ మార్గము || మొదటి సంఘటన 

యేసు ప్రభువును సిలువ మీద కొట్టి చంపాలని తీర్పు తీర్చుట 

Add new comment

4 + 14 =