యేసు పరిశుద్ధ సిలువ మార్గం || మూడవ సంఘటన

యేసు ప్రభువు సిలువ మోయలేక క్రింద బోర్లపడుట

రచన : బండి స్టాన్లీ

వ్యాఖ్యానం : బండి అరవింద్

Add new comment

5 + 3 =