యేసు పరిశుద్ధ సిలువ మార్గం

యేసు పరిశుద్ధ సిలువ మార్గం || రెండవ సంఘటన

యేసు ప్రభువు కల్వరి కొండకు సిలువను మోయుట

రచన : బండి స్టాన్లీ వ్యాఖ్యానం : బండి అరవింద్

Add new comment

1 + 0 =