పునీత మిఖాయేలు, గాబ్రియేలు, రఫాయేలు . మా కొరకు ప్రార్ధించండి

St Michael,Gabriel and Raphael.

Pray For us Amen

Please LIke and Share

Add new comment

2 + 2 =