*దేవుని వాక్కు | Bible quote

"ఆయన నీ రాకపోకలన్నింటను ఇప్పుడును ఎప్పుడును నిన్ను కాపాడును"

Add new comment

12 + 5 =