దేవమాత క్రీస్తు వద్ద పొందిన సంతోషము 

దేవమాత క్రీస్తు వద్ద పొందిన సంతోషము 

మరియమాత పూజిత మాసం 

పదునెనిమిదవ రోజు - 18 

 

 

Add new comment

10 + 8 =