దివ్యపూజా పఠనాలు| మే 25,2023

మొదటి పఠనం : అ.కా  23:6-11
భక్తి కీర్తన 16:1-2, 5, 7-8, 9-10, 11
సువిశేష పఠనం : యోహాను 17:20-26

 

Add new comment

1 + 17 =