దివ్యపూజా పఠనాలు | మర్చి 9,2023

మొదటి పఠనం : యిర్మీ 17:5-10
భక్తి కీర్తన 1:1-2, 3, 4, 6
సువిశేష పఠనం : లూకా 16:19-31

 

Add new comment

1 + 3 =