దివ్యపూజా పఠనాలు | మర్చి 8,2023

మొదటి పఠనం : యిర్మీ 18:18-20
భక్తి కీర్తన 31:5-6, 14, 15-16
సువిశేష పఠనం : మత్తయి 20:17-28

 

Add new comment

13 + 4 =