దివ్యపూజా పఠనాలు | మర్చి 6,2023

మొదటి పఠనం : దానియేలు 9:4-10
భక్తి కీర్తన 79:8, 9, 11, 13
సువిశేష పఠనం : లూకా 6:36-38

 

Add new comment

4 + 3 =