దివ్యపూజా పఠనాలు | మర్చి 20,2023

మొదటి పఠనం : 2 సమూ 7:4-5.12-14.16  
భక్తి కీర్తన 89:2-5.27-29
రెండవ పఠనం : రోమీ 4:13.16-18.22 
సువిశేష పఠనం : మత్తయి 1:16,18-21,24

 

Add new comment

14 + 0 =