దివ్యపూజా పఠనాలు | మర్చి 18,2023

మొదటి పఠనం : హోషే 6:1-6
భక్తి కీర్తన 51:3-4.18-19.20-21
సువిశేష పఠనం : లూకా 18:9-14 

 

Add new comment

1 + 10 =