దివ్యపూజా పఠనాలు | మర్చి 17,2023

మొదటి పఠనం : హోషే 14:2-10
భక్తి కీర్తన 25:4-5, 6-7, 8-9
సువిశేష పఠనం : మార్కు 12:28-34 

 

Add new comment

14 + 0 =