దివ్యపూజా పఠనాలు | మర్చి 13,2023

మొదటి పఠనం : 2 రాజు  5:1-15
భక్తి కీర్తన 42:2, 3; 43:3, 4
సువిశేష పఠనం : లూకా 4:24-30

 

Add new comment

4 + 0 =