దివ్యపూజా పఠనాలు | మర్చి 11,2023

మొదటి పఠనం : మీకా 7:14-15, 18-20
భక్తి కీర్తన 103:1-2, 3-4, 9-10, 11-12
సువిశేష పఠనం : లూకా 15:1-3, 11-32

 

Add new comment

1 + 13 =