దివ్యపూజా పఠనాలు | మర్చి 10,2023

మొదటి పఠనం : ఆది 37:3-4, 12-13, 17-18 
భక్తి కీర్తన 105:16-17, 18-19, 20-21
సువిశేష పఠనం : మత్తయి 21:33-43, 45-46

 

Add new comment

2 + 0 =