జపమాలను ప్రార్ధించుట

మరియమాత పూజిత మాసం 

ఇరువది తొమ్మిదవ రోజు 

జపమాలను ప్రార్ధించుట 

Add new comment

11 + 6 =