క్రీస్తు ప్రభువు, మరియతల్లి మరియు జోజప్పగారి తిరు కుటుంబము

మరియమాత పూజిత మాసం 

పన్నెండవ రోజు  

క్రీస్తు ప్రభువు, మరియతల్లి మరియు జోజప్పగారి తిరు కుటుంబము  

Add new comment

1 + 6 =