అమృత వాక్కు | Bible quote

అమృత వాక్కు

నేను చెప్పినట్లు ధైర్యస్థైర్యములు అవలంబింపుము. నిర్భయముగా నిస్సంశయముగా ప్రవర్తింపుము. నీ దేవుడైన ప్రభువు ఎల్లవేళల నీతో ఉండును"

యెహోషువ 1:9

Add new comment

1 + 0 =