అమృత వాక్కు | Bible quote

అమృత వాక్కు

''నిన్న నేడు, ఎల్లప్పుడు, యేసుక్రీస్తు ఒకే రీతిగ ఉండును.''
హెబ్రీయులకు వ్రాసిన లేఖ 13:8

Add new comment

13 + 7 =