అమృత వాక్కు | Bible quote

అమృత వాక్కు

"నా కృప నీకు చాలు. బలహీనత యందు నా శక్తి పరిపూర్ణ మగుచున్నది” 
కొరింతీయులకు వ్రాసిన 2వ లేఖ 12:9

Add new comment

3 + 0 =