అమృత వాక్కు | Bible quote

అమృత వాక్కు

''కనుక మీయందు ఇంతటి మంచి పనిని ప్రారంభించిన దేవుడు, క్రీస్తుయేసు దినమున అది సంపూర్ణమగు వరకు కొనసాగించునని నేను నిశ్చయముగా నమ్ముచున్నాను.''
ఫిలిప్పీయులకు వ్రాసిన లేఖ 1:6

Add new comment

9 + 1 =