అమృత వాక్కు | Bible quote

అమృత వాక్కు

''భూమ్యాకాశములను సృజించిన ప్రభువు నుండినాకు సాయము లభించును.''

కీర్తనలు 121:2

Add new comment

4 + 6 =