అమృత వాక్కు | Bible quote

అమృత వాక్కు

''లోకాంతము వరకు సర్వదా నేను మీతో నుందును"

మత్తయి సువార్త 28:20

Add new comment

8 + 8 =