అమృత వాక్కు | Bible quote

అమృత వాక్కు

''ఆయన అందరికి మేలు చేయును. తాను కలిగించిన ప్రాణి కోటిని అంతటిని నెనరుతో చూచును.''

కీర్తనలు 145:9

Add new comment

4 + 4 =