అమృత వాక్కు | Bible quote

అమృత వాక్కు

''నీ భారమును ప్రభువు మీద మోపుము అతడు నిన్ను భరించును.''

కీర్తనలు 55:22

Add new comment

5 + 14 =