అమృత వాక్కు Bible quote

అమృత వాక్కు

"క్రియలు లేకుండ నీ విశ్వాసము ఎట్లుండగలదో నాకు తెలియజెప్పుము. నా విశ్వాసము ఎట్టిదో నా క్రియల ద్వారా నేను నీకు ప్రదర్మింతును".

యాకోబు వ్రాసిన లేఖ 2:18

Add new comment

2 + 2 =