హార్దిక శుభాకాంక్షలు

"కాంగ్రెగేషన్ అఫ్ ది మోస్ట్ హోలీ రెడీమెర్ " సంస్థకు సుపీరియర్ జనరల్ గా నియామించబడ్డ గురుశ్రీ  రోగేరియో గోమ్స్  గారికి అమృతవాణి రేడియో వేరితాస్  తరుపున  హార్దిక శుభాకాంక్షలు

Add new comment

1 + 16 =