సినడ్ 2021-2023 | విజయవాడ మేత్రాసనం

వివిధ కాథోలిక పీఠాలలో అక్టోబర్ 17న ఉత్సవం లా ప్రారంభమైన సినడ్ 2021-2023. మహా ఘన శ్రీ జోసెఫ్ రాజా రావు (bishop of vijayawada) గారి చేతుల మీదుగా సినడ్ 2021-2023 విజయవాడ మేత్రాసనం లో వైభవంగా  ప్రారంభమైనది. అధిక సంఖ్యలో గురువులు, సిస్టర్స్ మరియు విశ్వాసులు పాల్గొన్నారు. 

Add new comment

2 + 14 =