శ్రీకాకుళం మేత్రాసనం | సినడ్ 2021-2023

సినడ్ 2021-2023

వివిధ కాథోలిక పీఠాలలో అక్టోబర్ 17న ఉత్సవం లా ప్రారంభమైన సినడ్ 2021-2023. మహా ఘన శ్రీ రాయరాల విజయ్ కుమార్   (bishop of srikakulam) గారి చేతుల మీదుగా సినడ్ 2021-2023 శ్రీకాకుళం మేత్రాసనం లో వైభవంగా  ప్రారంభమైనది. అధిక సంఖ్యలో గురువులు, సిస్టర్స్ మరియు విశ్వాసులు పాల్గొన్నారు.

Add new comment

1 + 3 =