శ్రీకాకుళం మేత్రాసనంలో పునీత లొయోల ఇజ్ఞాసు వారి మహోత్సవం

శ్రీకాకుళం మేత్రాసనం, చిట్టపులివలస విచారణ నందు పునీత లొయోల ఇజ్ఞాసు వారి మహోత్సవాన్ని జులై 31,2022 ఆదివారం రోజున ఉదయం 10:00 గంటకు ఘనంగా కొనియాడారు. 
 
శ్రీకాకుళ మేత్రానులు మహా ఘన రాయరాల విజయకుమార్ తండ్రిగారు పవిత్ర దివ్యబలిపూజను సమర్పించారు. దివ్యపూజలో తండ్రిగారు పునీత లొయోల ఇజ్ఞాసు వారి విశ్వాసాన్ని గూర్చి వివరించారు. విచారణ గాయక బృందం పవిత్ర గీతాలను మధురంగా ఆలపించారు. విచారణ యువత ఎంతో ఉత్సాహంగా విచారణ గురువులకు తమ సహాయాన్ని అందించారు. గురు శ్రీ విజయ్ చందర్ గారు పూజాబలిలో విశ్వాసుల కొరకు ప్రార్ధించారు. 
 
మహోత్సవానికి విశ్వాసులు అధిక సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. విచారణ కర్తలు గురుశ్రీ సతీష్ బీర గారు పండుగ పూజకు విచ్చేసిన మేత్రానులకు, గురువులకు, మఠవాసులకు, విశ్వాసులకు, విచారణ ప్రజలకు, సంఘపెద్దలకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.
 
చిట్టపులివలస విచారణను ఆ దేవాదిదేవుడు ఎల్లపుడు దీవించాలని అమృతవాణి రేడియో వెరితాస్ ఆసియా తెలుగు విభాగం వారు కోరుకుంటున్నారు.

Add new comment

2 + 16 =