మరణించిన క్రైస్తవులందరి ఆత్మలును జ్ఞాపకం చేసుకోవలసిన సమయం ఇది .

చాలా మందికి, హాలోవీన్ కేవలం ఒక ఆహ్లాదకరమైన  లౌకిక సెలవుదినం. కానీ ఇది కాథోలిక  ప్రార్ధనా సీజన్లో ఒక ముఖ్యమైన భాగం.
దేవుని కోసం మరణించిన వారిని  ,చనిపోయినటువంటి  పునీతులు , విశ్వాసులు  మరియు మన కుటుంబ సభ్యులను జ్ఞాపకం చేసుకోవలసిన సమయం ఇది . 11 వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో All Souls' day  ప్రాచుర్యం పొందింది .
ఆల్ సెయింట్స్ ఈవ్ (హాలోవీన్), ఆల్ సెయింట్స్ డే (ఆల్ హాలోస్ ') మరియు ఆల్ సోల్స్ డే,యొక్క పాశ్చాత్య క్రైస్తవ ఆచారాలు ఏటా అక్టోబర్ 31 నుండి నవంబర్ 2 వరకు ఉంటాయి. చనిపోయినవారి కోసం ప్రార్థించడానికి  ఒక రోజును స్థాపించారు.

Allhallowtide ఆల్ హలోస్ ఈవ్, ఆల్ హలోస్ డే మరియు ఆల్ సోల్స్ డే యొక్క మూడు రోజులు సమిష్టిగా ఆల్హల్లోటైడ్ అని పిలుస్తారు .ఆత్మల కోసం ప్రార్థించే సమయం ఇది .హాలో అనే పదానికి “పవిత్రమైనది” అని అర్ధం.

All Saints' Day(ఆల్ సెయింట్స్ డే) అనేది నవంబర్ 1 న ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకుంటారు .  కాథలిక్ చర్చి యొక్క గంభీరమైన పవిత్ర దినం. ఈ రోజు చర్చి యొక్క పునీతులకు  అంకితం చేయబడింది, అనగా స్వర్గం సాధించిన వారందరికీ.

All souls day ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ 2 వ తేదీన మరణించిన క్రైస్తవులందరి ఆత్మలు కొరకు  ఆల్ సెయింట్స్ డేను ఆచరిస్తారు . ముఖ్యంగా కుటుంబములో చనిపోయిన వారి కొరకు ఇది జరుపుకుంటారు .

Add new comment

4 + 5 =