పరిశుద్ధ మరియతల్లి "మోక్షారోహణ" మహోత్సవం |

Assumption of Blessed Virgin Mary

ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు 15వ తేదీన మన తల్లి తిరు సభ మరియతల్లి "మోక్షారోహణ" మహోత్సవాన్ని (Happy feast of Assumption of Blessed Virgin Mary ) కొనియాడుతుంది. పరిశుద్ధ మరియమాత ఈ  భూలోక జీవితాన్ని విశ్వాసంతో ముగించుకుని  పరలోకానికి చేరుకున్నారు అని ప్రకటిస్తుంది. అందరికి దేవమాత మోక్షారోహణ మహోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

Add new comment

1 + 0 =