నూతన అధ్యక్షులు

తెలుగు కథోలిక పీఠాధిపతుల మండలి నూతన అధ్యక్షకులుగా కార్డినల్ పూల అంతోని గారు ఎన్నికైయ్యారు.

వారికి అమృతవాణి రేడియో వేరితాస్ ఆసియా వారి తరపున శుభాకాంక్షలు.

Add new comment

4 + 0 =