"నన్ను సృజించి, పిలచి మలచి, అభిషేకించిన నా దేవునికి కృతజ్ఞతలు" గురుశ్రీ కెంగారు రాజశేఖర్

5 అక్టోబర్ 2021 ఉ|| 10-30 గం.లకు కర్నూలు మేత్రాసనం,పరిశుద్ద లూర్థుమాత కథోడ్రల్ లో  కుప్పగల్ గ్రామము, ఆదోని విచారణకు చెందిన డీకన్ కెంగారు రాజశేఖర్ గారు హైదరాబాద్ అగ్ర పీఠాధిపతులు మహా ఘన. పూల అంతోని డి.డి. గారి దివ్యహస్తాల మీదుగా, కర్నూలు మేత్రాసన కార్యనిర్వాహకులైన రెవ. మోన్సగ్నోర్ ఏ. చౌరప్ప గారు, ఇతర గురువులు,  మఠవాసులు విశ్వాసుల   ఆధ్వర్యములో గురువుగా అభిషేకించబడ్డారు. 

నూతన గురువు కెంగారు రాజశేఖర్ గారు దేవుని సేవలో ఫలించాలని దైవ ప్రజలకు సేవ చేయాలని అమృతవాణి రేడియో వెరితాస్ ఆసియా తెలుగు విభాగం వారు కోరుకుంటున్నాము.

Add new comment

1 + 13 =