తెలుగు కథోలిక పీఠాధిపతుల మండలి సమావేశం - 2023

TCBCతెలుగు కథోలిక పీఠాధిపతుల మండలి

తెలుగు కథోలిక పీఠాధిపతుల మండలి సమావేశం మార్చ్ 14 న విజయవంతంగా జరిగింది. పునీత యోహాను ప్రాంతీయ సెమినరీ లో జరిగిన ఈ సమావేశంలో ఆంధ్ర, తెలంగాణ ప్రాంతానికి అన్ని కమిషన్లు వారి వారి నివేదికలను సమర్పించారు.

ఈ సమావేశానికి తెలుగు రాష్ట్రాల నుండి అన్ని మేత్రాసనాల పీఠాధిపతులు హాజరు అయ్యారు. కమిషన్ల డైరెక్టర్లు సమర్పించిన నివేదికలను మండలి పరిశీలించి సముచిత నిర్ణయాలను తీసుకోనున్నారు.

Add new comment

2 + 11 =